DERNEK TÜZÜĞÜ
ŞANLIURFA ECZANE TEKNİSYENLERİ ANA TÜZÜGÜDÜR

ŞANLIURFA ECZANE TEKNİSYENLERİ ANA TÜZÜGÜDÜR

Madde 1:

a)Derneğin adı: Şanlıurfa Eczane Teknisyenler Derneği.

b) Merkezi: Şanlıurfa’dır.

c)  Derneğin şubesi yoktur.

d)  Derneğin hiçbir siyasi ilişkisi yoktur.

e)  Dernekte içki içilmez, kumar oynanmaz.

Derneğin amacı;

MADDE 2- Eczane Teknisyenliğinin bir meslek dalı sayılabilmesi için ilgili                kuruluşlarla gerekli girişimlerde bulunmaktır.

Dernek bu amacı gerçekleştirmek üzere;

a)   Üyelerin tanışmasını, birlik ve beraberlik içerisinde amacın gerçekleşmesini sağlayacak

       Çalışmalarda bulunur.

b)   Dernek mensuplarının dinlenme, eğlenme, gezi gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına

       Yardımcı olur, mesleki kültürel ve sanatsal faaliyetlerini teşvik eder.

c)   Üyeler arasında yardımlaşma amacıyla her türlü tasarruf sandıkları, tüketim kooperatifleri kurar veya nevi teşekküllere iştirak eder, finanse tesis edebilir, bu faaliyetle ilgili              

Çalışma esasları içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir.

d) Türkiye'de faaliyet gösteren herhangi bir federasyona üye olabilir veya federasyon kurabilir.

MADDE 3- Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için belirlenen 2 maddelerle ilgili sahalarda;                   

a)   Derneğin amaçları doğrultusunda süreli ve süresiz yayınlarda bulunabilir.

b)   Üyeler ve ailelerinin toplumsal yararına olmak üzere lokal, kitaplık, okuma odası spor sahası yada salonu kurmak, kiralamak ve işletmek.

c)   Sosyal yardım fonları oluşturarak üyelerin ve ailelerin hastalık, ölüm, doğum ve evlenmelerinde genel kurulca tespit edilecek maddi yardımlarda bulunur.

d)   Üye ve ailelerin öğrenim gören başarılı çocuklarına dernek maddi durumunun olanakları

Çerçevesinde ayni ve nakdi yardımda bulunur.

e)   Yurt içinde kurulu ve kurulacak olan dernekler odalar vakıflar ile sosyal ve kültürel

      Yönden iş birliği yapar, kanunların izinde verdiği sınırlarda ortak faaliyetlerde bulunabilir.

f)    Şanlıurfa ili dışında yaşayan çevre beldelerde sosyal kültürel yönden ilişki kurar, derneğin

Amaç ve faaliyetleri ile iş birliği yapar. Bulunan üyelerimizle ve meslek mensuplarıyla.

MADDE 4- Dernek, din, siyaset ve 2908 sayılı dernekler yasasındaki yasak konularla uğraşmaz, her türlü bölücülük ve ayrımcılığın karşısındadır.

DERNEĞE ÜYE OLMA:

MADDE 5- derneğe üyelik; Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını doldurmuş ve derneğin amaçlarını kabul edenler, Yönetim kurulunun kabul kararı ile derneğe üye olabilir,

Derneğin iki Türlü üyesi vardır.

a)   Asıl üye; Yukarıda belirtilen şart ve haklara sahip olup dernekler kanunundaki yasaklamalara girmeyen Şanlıurfa eczacı kalfaları derneğinin asıl üyesi olabilir.

b)   Fahri üyeler; Şanlıurfa ‘da olmasalar bile Şanlıurfa çevresine hizmeti geçenler;

Derneğe maddi manevi yardımda bulunanlar ile dernek faaliyetlerine fahri olarak katkıda

Bulunanlar derneğin fahri üyesi olabilirler.

 

Üyeliğe başvuranların;

a)    Kamu haklarında yasaklanmış ve kısıtlanmış olmamaları.

b)    Ağır hapis cezasına mahkum olmamış ve yüz kızartıcı suçlardan yada dernekler kanununun yasaklandığı suçlardan dolayı cezalandırılmış bulunmamaları gerekir, yönetim kurulu, dernekten temin edilecek üyelik başvuru formlarının dolduranların üyelik istemeleri kabul etmeye yada etmemeye yetkilidir, yönetim kurulu, istemleri kabul etmeme halinde herhangi bir gerekçe açıklamak zorunda değildir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

MADDE 6- Dileyen üye, dernek yönetim kuruluna yazı ile başvurarak her zaman dernek üyeliğimden ayrılabilir yönetim kurulu, Dernek üyeliğine ayrılan üyelerin kayıtlarını siler, Dernek üyeliğinden İstifa yoluyla ayrılan üye ayrıldığı tarihe kadar olan aidat ve diğer mali yükümlüklerinden sorumludur, Ayrılan üye tüzük hükümlerine uygun olarak yeniden üye olabilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

MADDE 7- Aşağıdaki hallerde yönetim kurulu kararı ile üyelik kaydı silinir.

a)   Üye olma niteliklerini sonradan yitirilmesi.

b)   Üyelik aidatının yazılı bildirimlere rağmen üç ay süre içersinde ödenmemesi.

c)   Derneğin amaçlarına, tüzük hükümlerine ve dernek organları kararlarına aykırı davranışlardan bulunulması.

e)   Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılanlar ilk genel kurulda itirazda bulunabilirler.

Genel kurul bu itirazları gündeme almak ve üyelikten çıkarılan kişinin savunmasını da dikkate alarak, çıkarılma konusunu kesin olarak karara bağlamak zorundadır.

d)  İlaç sektöründe çalışan (Depocu ve Firmacılar)üye olabilirler.

GENEL KURUL:

MADDE 8- Genel kurul dernek üyelerinden oluşan en yetkili üst organıdır.

MADDE 9- Genel Kurul, üç yılda bir Şubat ayında olağan Yönetim ya da Denetim Kurulunun gerekli Gördü hallerde ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan üstü toplanır, Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.

MADDE 10- Yönetim Kurulu en az 15 gün önceden günü, yeri, saati ve gündemini yerel bir gazetede İlan ederek Genel Kurulu toplantıya çağırabilir, Bu çağrıda çoğunluk sağlanmaması halinde, ikinci toplantının hangi gün yapılacağını da belirtir.

MADDE 11- Genel Kurul, tam sayısının yarıdan bir fazlasının (Salt çoğunlunun)katılması ile toplanır. Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler, yönetim tarafından hazırlanan listedeki isimlerinin karşısını İmzalayarak toplantıya katılır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu Üye tam sayısının toplamının iki katında az olamaz.

MADDE 12-  Genel Kurul toplantısını Dernek başkanı açar,. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek Üzere bir başkan, vekili ve iki yazmandan oluşan divan için seçim yapılır. Toplantıyı divan başkanı yönetir.

      Her üyenin bir oyu vardır, kararlar salt çoğunlukla alınır. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan Kararlar tutanağa yazılır. Tutanak, Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak alınan kararların gereği yapılmak üzere yönetim kuruluna teslim edilir.

MADDE 13- Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak hazır bulunan üyelerin en onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

      Derneğin ilk kurulu yasal süresi içinde üyelerin belirleyeceği tarihinde yapılır.

MADDE 14- Aşağıdaki hususlar genel kurulunun görev yetkileri içindedir.

a)    Yönetim ve denetim kurulları üyelerini yedekleriyle birlikte seçmek.

b)    Dernek tüzüğünde değişiklikler yapmak.

c)    Yönetim ve denetim kuralları raporlarını müzakere etmek ve yönetim kurulunun ibrasını karara bağlamak.  

d)    Bütçe tasarını görüşüp karara bağlamak.

e)    Dernek üyelerinin giriş ve yıllık ödenti miktarlarını belirlemek.

f)     Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, taşınmaz mal alınması ya da mevcut taşınmazların Satılması hususunda karar vermek ya da bu konularda yönetim kuruluna yetki vermek.

g)    Üyelikten çıkarılma kararları hakkında kesin karar almak.

h)    Derneğin feshine karar vermek.

i)     İbra edilmeyen Yönetim Kurulu hakkında dava açılıp, açılmayacağına karar vermek

j)     Dernekler kanunu, Medeni kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, Genel kurulunun Yetki ve sorumluğunda duyulan konularda karar almak.

YÖNETİM KURULU:

MADDE 15- Yönetim kurulu, genel kurul üyeleri arasında gizli oyla seçilen beş üyeden oluşur.

       Seçim sırasında en çok oy alan beş aday asıl üye, ondan sonra gelen beş aday ise yönetim kurulu yedek olarak belirlenir. Yönetim kurulu üyelerinden boşalma üyesi olması halinde, siradaki yedek üye göreve çağrılır.

MADDE 16- Yönetim kurulu seçimi izleyen günde toplanarak, görev bölümü yapar. Yönetim Kurulu bir Başkan bir Başkan yardımcısı bir sekreter ve birde sayman seçer. Başkan yardimcisi Başkan bulunmadığı hallerde, başkanın görevlerini yerine getirir ve başkana yârdim eder.

MADDE 17-  Yönetim kurulu aşağıdaki işleri yapar.

a)    Derneği temsil eden ya da bu konularda üyelerinden birine ya da bir kaçına yetki verir, derneği temsile vekil tayin eder.

b)    Tüzükteki amaçlar ve genel kurul kararları doğrultusunda derneğin yönetimini sağlar.

c)    Üyeliğe başvuruları üyelikten çıkarılmaları karara bağlar.

d)    Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemler yapar, gelecek dönem bütçe tasarısını hazırlayarak genel kurula sunar.

e)    Yıllık çalışma raporunu hazırlar, program düzenler ve uygular.

f)     Genel Kurulu toplantıya çağırır. Genel kurul denetleme kararlarının uygulanmasını yapar.

g)    Diğer dernek, vakıf, enstitü vb. kurumlarla işbirliği yapmak ve ortak faaliyetlerini düzenler.

h)    Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işlemleri yapar ve yetkileri kullanır

DENETLEME KURULU:

MADDE 18- Genel kurulu tarafından seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur. Üyeler kendi aralarında Bir başkan seçerler. Yılda en az iki kere denetleme yapar ve sonuçlarını Yönetim kuruluna yazıyla bildirerek raporunu genel kuruluna sunar. Asıl üyelerden biri herhangi bir nedenden ayrılırsa yedeklerden ilki göreve çağrılır. Zorunlu durumlarda genel kurulu olağan üstü toplantıya çağrılmasını Yönetim kurulundan ister.

DERNEK BAŞKANI:

MADDE 19- Dernek başkanı, yönetim kurulu tarafından, üyeler arasından gizli oyla seçilir.

        Derneğin ve yönetim kurulunun başkanı sıfatı ile derneğin gerçek ve tüzel kişiler ile yargı organları katında temsil eder. Dernek amacının gerçekleşmesi yolundaki çalışmaları yürütür. Yönetim Kurulu tarafında uygulanmasını sağlar, genel kurul toplantısını açar.

ŞEÇIM SONUÇLARININ YÖNETIME BILDIRILMESI:

MADDE 20- Genel kurulda seçimi izleyen 7 gün içinde yönetim, denetim kurullarına  seçilen asıl ve Yedek üyelerin adları ve soyadları, meslekleri ve ikamet adresleri yönetim kurulu tarafından yazı ile mülki amirine bildirilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

MADDE 21- Derneğin gelir kaynakları.

a)   Aylık üye aidatları 5.YTL. yıllık ise 60.YT.”dır.

b)   Tesis işletme gelirleri.

c)   Yapılan yayınlar düzenlenen piyango, sergi, konser, spor yarışmaları ve gezi gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler.

d)   Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

e)   Yardım toplama hakkında ki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve

       Yardımlardan.

DEFTER VE KAYITLAR:

MADDE 22 -  Dernek aşağıdaki kayıtlı defterleri tutar:

a)    Üye kayıt defteri: Derneğe üye olarak kabul edilerek derneğe giriş ve çıkış tarihleri  aylık veya Yıllık  aidatları bu deftere yazılır.

b)    Karar Defteri: Yönetim kurulunun kararları sıra numarası ile bu deftere yazılır ve kararlar başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

c)    Gelen ve Giden Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evrak tarih sırası ile bu deftere kaydedilir.

d)    Gelir ve Gider defteri: Dernek için tahsil edilen paralar ile yapılan harcamalar açık ve düzenli olarak bu deftere kaydedilir.

e)    Bütçe Kesin Hesap ve Bilânço Defteri: Kesin hesap ve bilânço bu deftere işlenir.

f)     Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere kaydedilir. Bu defterin notere tastık ettirilmesi zorunludur.

g)   Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Defterdarlık veya Malmüdürlüğünden alınan makbuzlar seri ve sıra numarasına göre kayıt edilir, dernek adına bağış toplamaya yetkili kişiye imza karşılığında teslim edilir ve makbuz bitince imza karşılığında kayıttan düşürülerek imza altında kayda geçirilir.

GELİR VE GİDERLERDE USÜL:

MADDE 23- Dernek gelirleri, alındı belgesiyle toplanır ve giderler harcamalar gider belgesi ile Yapılır. Bu belgelerin saklama süresi beş yıldır. Özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklıdır.

       Alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Alındı belgesinde ödeme ve bağışta bulunanın Açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye bakanlığı, yazılı istemden itibaren 30 gün içinde alındı belgesi verilmezse mülki dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki Amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir. Maliye Bakanlığından resmi alındı belgesi sağlanınca özel alındı belgeleri kullanılmaz.

       Dernek adına bağış ve aidat toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Bu karar En büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

DERNEĞİN FESHİ:

MADDE 24- Derneğin karar verme yetkisi genel kurula aittir. Yönetim kurulu veya üyeleri veya Denetleme kurulunun zorunlu sebeplere dayanarak yapacağı teklif üzerine Yönetim Kurulu tarafından olanağın üstü toplantıya çağrılır. Feshin kararının alınabilmesi için dernek tüzüğünün 5. Maddesini yerine getirmiş ve genel kurula katılmaya kah kazanmış olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması zorunludur.

        Toplantıda çoğunluk elde edilemezse tüzüğün, 8.maddesine göre tekrar toplantıya çağırılırlar. İkinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa bile fesih kararı görüşülür. Fesih kararı hazır bulunan Üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu 5 gün içinde fesih kararını en büyük mülki Amirine bir yazı ile bildirir. Derneğin fesine karar verildiğinde genel kurul 5 kişilik tasfiye komitesi seçer. Tasfiye bu komite tarafından kanuni vecibelere uyarak yapılır.

    Dernek mahkeme kararı ile fesih edilmesi durumunda derneğin mal varlığı hazineye bırakılır.

Genel kurul kararı ile fesih edilmesi durumunda derneğin taşınır ve taşınmaz Mallarının Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü”ne devri kararlaştırılır.

MADDE 25- 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre müteşebbis kurul üyeleri:

    Derneğin ilk altı ay içersinde yapacağı ilk genel kurul toplantısına kadar geçici yönetim kurulu aşağıya çıkarılmıştır.

 

 

Sıra no:    Adı Soyadı      Mesleği                   Adresi                                                    Uyruğu        İmzası

   1 Aydın DAĞ          Eczane teknisyeni İpek yol mah. Gazi sok. No.3  Şanlıurfa          T.C.

                                                                                                                          

   2 Murat ATEŞ         Eczane Teknisyeni Selhaddin Mah. Lale Sok. No 2 Şanlıurfa      T.C

                                                                                                             

   3 Osman ÇİFTÇİ Eczane Teknisyeni 12’ler Mahallesi H.Ü Sokak No: 106 Şanlıurfa T.C.

                                                                                    

  4 Ahmet ÖZGÜLDÜ Eczane Teknisyeni Eyyübpeygamber Cad.ne 81 Şanlıurfa           T.C.

                                                                                                               

  5 Şah Nadir Özdemir Eczane Teknisyeni Doğumevi Karşısı Ada Ecz Şanlıurfa            T.C

 

 6 Mehmet Nur Ablak İpekyolu Cad. asya Ecza Deposu                        Şanlıurfa            T.C

 

 7 Hüseyin SARI Eczane Teknisyeni Türkmeydanı Mah. Kirişhane Sok No.3 Şanlıurfa  T.C.

                                                                                                                

 

 

 

Dernek Bşk:     Aydın Dağ

Dernek 2.Bşk: Murat Ateş

Dernek Saymanı:  Osman Çiftçi

Dernek sekreteri: Ahmet Özgüldü

Dernek Asıl Üyeleri:

                      Şah Nadir Özdemir

                      Mehmet Nur Ablak

                      Hüseyin Sarı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Menü
Çevrimiçi Kullanıcılar
bullet.gif Çevrimiçi Ziyaretçiler: 1

bullet.gif Çevrimiçi Üyeler: 0

bullet.gif Toplam Üye Sayısı: 340
bullet.gif En Yeni Üye: ucofycuci
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Önemli Linkler